• Dufonev - produkty a služby

  Ostatní

 • Věda a výzkum

  Společnost DUFONEV R.C. a.s. se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem využití recyklátů ve stavebních výrobcích. V poslední době byly dokončeny výzkumné projekty kolaborativního výzkumu s výzkumnými organizacemi a dalšími podniky. 

  Projekt  TA 01020333  -  Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb byl realizován v letech 2011 až 2014 společně s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební a  GEOSTAR spol. s r.o.

  Výstupem projektu bylo poloprovozní ověření podkladních vrstev pro dopravní stavby vyrobených na bázi stavebních recyklátů. Šlo o vrstvy jak stmelené, tak nestmelené. 

  Výsledky byly formulovány v pěti užitných vzorech: 

  • „Prolévaná podkladní vrstva s obsahem betonového recyklátu pro vozovku“, 
  • „Stmelená směs s betonovým recyklátem pro podkladní vrstvy tuhých vozovek“, 
  • „Stmelená směs s betonovým recyklátem pro podkladní vrstvu netuhých vozovek“, 
  • „Nestmelená směs z betonového recyklátu a asfaltového recyklátu pro podkladní vrstvy vozovek“, 
  • „Vozovka s podkladní vrstvou z recyklátů“. 

  Dosažené výsledky byly využity při rekonstrukci dálnic D1 a D2. Byla navržena recyklace podkladních vrstev na místě se složením směsi stmelené cementem přidáním frakce betonového recyklátu z CB krytu dálnice. 

  K dalšímu využití dosaženého know how došlo využitím betonového nebo směsného recyklátu jako alternativy za nestmelené směsi štěrkodrtí typu ŠDB, především do podkladních vrstev vozovek s nízkým dopravním zatížením. Výsledkem je mechanicky zpevněná zemina (MZ) pro spodní podkladní vrstvy vozovek při novostavbách a rekonstrukcích místních komunikací, komunikací III. třídy.

  Projekt TA01020760 - Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů, byl realizován v letech 2011 až 2014 a týká se oblasti protihlukových opatření ve vztahu k dopravní cestě.

  DUFONEV R.C.,a.s. vystupoval jako další účastník projektu spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze,  STRABAG Rail a.s.  a příjemcem MONTSTAV CZ s.r.o.

  Výstupem projektu bylo poloprovozní ověření protihlukových opatření pro schválení výrobku správcem dopravní infrastruktury pro využití na stavbách v gesci Správy železnic. 

  Výsledky byly formulovány v užitném vzoru: 

   „Gabion aktivní gabionové konstrukce“,  zapsaný v České a ve Slovenské republice.

  V současné době je společnost hlavním řešitelem projektu TH04030342 - Recyklované stavební materiály pro stavby dopravní infrastruktury, s průběhem řešení v letech 2019 až 2021.

  Předmětem řešení projektu je hledání maximálního využití recyklovaných stavebních materiálů (RSM) pro stavbu vrstevnatých násypů, alternativního využití při úpravě neúnosných podloží vozovek a speciálního využití při zásypech výkopů pro inženýrské sítě v podmínkách České republiky

  Příjemcem je DUFONEV R.C.,a.s. spolu s vedlejšími účastníky Vysokým učením technickým v Brně a Ekostavy Brno, a.s.

  Předpokládané výsledky jsou: 

  • ověřená technologie – konstrukce zemního tělesa dopravní stavby z recyklátů, 
  • ověřená technologie – ztužujících žeber v podloží vozovky,
  • ověřená technologie – těsnící vrstva zásypů stavebních rýh,
  • systém hospodaření s recyklovanými materiály – katalog výrobce,
  • návrh aktualizace technických předpisů souvisejících s využitím RSM v dopravní infrastruktuře .
 • Výroba kameniva

  Společnost se dlouhodobě zabývá výrobou drceného kameniva v lomech pomocí mobilních technologických linek. Výhodou této technologie je to, že umožňuje výrobu kvalitního kameniva i v menších lomech, kde by se rozsáhlé investice do stabilní technologie nebyly v reálném čase návratné. Zvlášť vhodné je použití těchto při dočasně zvýšených regionálních poptávkách po kamenivu, například v souvislosti s průběhem stavby silniční nebo železniční dopravní sítě, nebo i jiných stavbách.

  Společnost DUFONEV R.C., a.s, zajišťuje pomocí mobilních technologických linek tyto základní typy technologické výroby kameniva:

  • Třídění rubaniny hrubotřidičem - Finlay Reclaimer 883 – možno ho nasadit jako odhliňovací třidič, to znamená, že umožňuje maximální možné využití zahliněných partií lomu, které by musely být jednak deponovány na odval, nebo komerčně využity za velmi nízkou cenu jako násypový materiál. Hrubotřidič umožňuje i z poměrně silně zahliněné rubaniny oddělit hlinitý podíl a silně zvětralou horninu od pevného podílu, který může být dál zpracovávaný čelisťovým, odrazovým nebo vyjímečně i kuželovým drtičem nebo komerčně využitý jako kamenivo např. frakce 63-250 (rygolový kámen, kámen pro vodní stavby, kamenivo pro speciální účely, například tavné čediče apod).
  • Drcení rubaniny čelisťovým drtičem - Finlay J 1175 – umožňuje výrobu štěrkodrtí pro stavební účely, zejména frakcí typu 0/63, 0/125, případně v kombinaci s dalšími třidičem i frakcí například 0/32, 32/63, 63/125. U měkčích typů horniny, například vápenců nebo pískovců, lze touto technologií vyrábět i frakce typu 0/16, 16/62, 62/63.
  • Čelisťový drtič - Finlay J 1175 – umožňuje rovněž primární drcení rubaniny, jako přípravu meziproduktu pro následnou výrobu drobných frakcí. Čelistový drtič je také vybavený odhliňovacím roštem, který umožňuje odhlinění méně zahliněné rubaniny přímo v drtiči, bez nutnosti nasazování hrubotřidiče. Podle velikosti vstupní rubaniny a jejího charakteru, umožňuje drtič výrobu meziproduktu v rozmezí frakcí 0/63 až 0/125.
  • Drcení rubaniny odrazovými drtiči SBM RCL 1005 a 1223, oba s možností nasazení domílací dráhy. Oba drtiče mohu být nasazeny jak ve druhém stupni drcení procesu výroby drceného kameniva, tak podle okolností (zejména drtič 1232) i jako primární drtič při sloučeném prvním a druhém stupni drcení. Výstupem z drtiče mohu být pak například buď štěrkodrtě frakcí 0/32, 0/63, nebo hraněné drtě typů 0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 8/16, 11/22, 16/22, 16/32. Jejich počet (roztřídění) je pak dáno jen počtem třídičů v sestavě (třídících ploch). Je možné rovněž osazení třídičů tak, že jedna z třídících ploch a její vynášecí pás slouží k omezení výstupní zrnitosti – vratná větev zpět do drtiče. Odrazové drtiče mají možnost osazení domílací dráhy, čímž se do určité míry kombinuje prvek odrazového drcení se zajištěním vysoké jakosti tvarovosti zrn (tvarový index) s prvkem netříštivého zdrobnění, podobnému k jakému dochází v kuželovém drtiči. Výsledkem jsou pak tvarově velmi kvalitní drtě s podílem frakce 0/4, který je nižší než je tomu obvyklé u klasického drcení odrazovým drtičem bez domílací dráhy.
  • Pro třídění předrceného kameniva na jednotlivé výstupní frakce se používá třídič Finlay 694 Supertrack (třísítný třidič s prodlouženou sítovou komorou) především pro výrobu hraněných drtí nižší zrnitosti nebo dvojsítné třídiče typu Powerscreen Chieftain 1400 a Exteec 5000S, pro ostatní drtě a štěrky.
  • Odrazové drtiče SBM RCL 1005 a 1223 má společnost rovněž certifikované pro výrobu štěrků 32/63 a štěrkodrtí 0/32 pro použití jako železniční kamenivo – "osvědčení Českých drah".

   

  Dufonev 33

   

  Obslužnost provozu technologických linek je zajišťována vlastní nakládací a vykládací technikou společnost, dvěma plazovými rypadly typové řady 24 tu – Volvo EC24 a Hyundai R210 a čelními kolovými nakladači: 1x Volvo 150, 3x Volvo 120, 1x CAT 950, 1x CAT938. Pro rozbíjení rubaniny nižší třídy pevnosti je možno dále využít bourací kladivo na nosiči traktorbagru JCB 4CX.

  Pro zajištění ostatních technologií, které DUFONEV R.C., a.s. nevlastní, úzce kooperuje s dalšími firmami v oboru. Zejména se to týká zajištění kuželového drtiče, bouracího kladiva pro rozbíjení větších a pevnějších kusů rubaniny další třídící techniky, pokud jsou s ohledem na povahu zakázky tyto stroje nutné nebo vhodné k začlenění do naší technologické sestavy.

  Společnost DUFONEV R.C., a.s., je držitelem oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a analogicky na Slovensku prostřednictvím své organizační jednotky Slovensko držitelem oprávnění k bánské činnosti a činnosti bánským zposobom ve Slovenské republice. Může tedy převzít k výkonu práce příslušné pracoviště lomu a následně při provádění prací garantovat plnění povinností stanovených zvláštními předpisy (horní zákon a předpisy související) osobou odborně způsobilou, tj. "závodní lomu" v České republice a "vedúcího lomu" ve Slovenské republice. Současně může pro své činnosti vyhotovovat potřebnou dokumentaci prací (technologické postupy apod.) a to prostřednictvím vlastního bánského projektanta s odbornou způsobilostí pro Českou i Slovenskou republiku.

  Naše pracoviště jsou v případě zájmu odběratele vybavena rovněž základním laboratorním vybavením, které nám umožňuje provádět orientační kontroly jakosti výroby přímo na pracovišti.

  Naše technologické sestavy jsou rovněž povoleny příslušnými orgány ochrany životního prostředí jako střední zdroje znečišťování ovzduší a jsou vybaveny zařízením na snižování prašnosti z jejich provozu.

  Reference

  • výroba drtí - drcení a třídění na území Slovenské republiky
   +100 000 t/ročně v letech 2010-2019
  • Brno-Kuřim
   recyklace žel.kameniva 45 000 t
  • Kuřim-Tišnov
   recyklace žel.kameniva 10 000 t
  • Dálnice D1
   výroba drtí - drcení a třídění dálničního betonu 175 000 t
 • Rekultivační směsi

  Nabízíme "Nové systémy technických a biologických rekultivací skládek", které respektují veškeré požadavky investorů a nabízejí nové prvky řešení založených na:

  • vzájemné provázanosti a vyváženosti všech požadavků kladených na rekultivaci skládek;
  • variantě, kdy umožňují komplexní řešení daného regionu ve prospěch investora, při využití základních vstupních surovin vycházejících z upravených odpadů;
  • skutečnosti, že výroba stavebních prvků (minerálních těsnění a jiných stavebních polotovarů) a umělé zeminy je prováděna průmyslovým způsobem, je podřízena přísným normám, certifikaci výrobků, dodržení shody výrobků v souladu se zákonem č.22/1997Sb. a v souladu se zákonem č.185/2002Sb. a souvisejícími právními předpisy;
  • zohlednění požadavků rekultivace z hlediska vegetačních stupňů, požadovaného biotopu a jiných aspektů začlenění prostoru do krajiny;
  • důsledném periodickém monitoringu při úpravě, užití a vyhodnocování environmentálních aspektů, dodržení fyzikálních, chemických, biologických a hygienických vlastností. Zohlednění vodohospodářských, půdoochranných, bioklimatických, somatických, estetických, rekreačních, naučných i sportovních funkcí;
  • principu, kdy do projektu, podnikových norem, receptur a ochrany životního prostředí jsou začleněny vyšší kvalitativní požadavky než stanovuje soudobá legislativa ČR a EU;
  • podmínce, kdy předběžné ekonomické parametry předpokládají úsporu nákladů u původce odpadů (až 25%), úsporu investičních prostředků u investora rekultivačního díla při jeho vyšší kvalitě a užitnosti (až o 40% ve srovnatelných cenách), úsporu budoucích sekundárních nákladů na budování skládek a jejich další rekultivaci;
  • možnosti bezplatných konzultací, oponentních posudků a návrhů řešení pro investora v přípravném předsmluvním jednání.

  Společnost má certifikovány výrobky - jedná se o  R-MATERIÁL (asfalt) a REKOZEM RZH II.

   

  Dufonev 69

   

  R-MATERIÁL

  Výrobek je určený jako složka asfaltových směsí, používaných pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, vyráběných na obalovně, dle ČSN EN 13 108-8. Jedná se o výrobek, který spadá do režimu §6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobek slouží jako náhrada části živic, používaných v procesu výroby obalovaných směsí a jeho použití je přínosem jak v oblasti ekonomiky výroby obalovaných směsí, tak v oblasti snížení dopadů na životní prostředí (recyklace – snížení spotřeby látek na bázi ropných uhlovodíků).

  REKOZEM

  Výrobek REKOZEM RZH II – rekultivační substrát krycí je registrovaný dle zákona 156/1998 Sb., O hnojivech, jako pomocná látka. Výrobek je určený jako nadložní vrstva biologické rekultivace, do které se zakládá zeleň, podkladová vrstva pro rekultivaci skládek a jiných antropogenně narušených území. Vyrábí se mísením hygienizovaných čistírenských kalů se zeminou s přídavkem směsného recyklátu.

  REKOZEM - RZH II

  Aplikace zeminového substrátu REKOZEM je přístupná pro využití pouze mimo potravní řetězec především při rekultivaci skládek odpadů a řídí se ČSN 83 8035 skládkování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek. Okrajově lze tento substrát použít i při rekultivaci jinak antropicky zasaženého území, tzn. tam, kde dochází při rekultivaci k odstranění ekologické zátěže a na rekultivovaných plochách nebude provozována zemědělská výroba.

  Zeminový substrát má funkce krycí vrstvy rekultivované plochy a biologicky oživitelné vrstvy půdy pro výsadbu a při začlenění rekultivovaných ploch do krajiny nebo jiného využití. Výsadbu trávních a rostlinných porostů se doporučuje zahájit půl roku po vyrobení REKOZEMĚ. Časový harmonogram výsadby lze však změnit dle požadavků na konkrétní projekt.

  REKOZEM RZH II je registrována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

 • Recyklace odpadů

  Společnost DUFONEV R.C., a.s. se zabývá recyklací stavebních odpadů, betonů, železobetonů, živičných směsí a kameniva. Pro recyklaci používá technologii rakouské firmy SBM, irské firmy Finlay, Powerscreen a Extec. Jedná se o špičkové stroje, které se využívají zejména na železničních koridorech a v dobývacích prostorech v České a Slovenské republice.

   

  Dufonev 20

   

  Recyklací stavebních sutí, betonů a zejména kameniva se získává hodnotná surovina, která může být beze zbytku využita nejen ve stavebnictví, ale i v jiných průmyslových odvětvích. DUFONEV R.C., a.s. zpracovává přes 130 000 tun stavebních sutí, betonů, kameniva a materiálů z demolic vozovek ročně na recyklační deponii v Brně - Černovicích a dalších 200 000 tun u svých obchodních partnerů po celé České a Slovenské republice. Strategie společnosti je zaměřena na získávání obchodních partnerů především seriózností, osvětou, poradenskou činností a vysokou kvalitou výstupů.

  Cílem je, aby se zamezilo porušování zákona č.185/2001 Sb., aby se i nadále zvyšoval podíl recyklace a chránilo se tak naše životní prostředí. Firma také proto investovala v poslední době nemalé finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových postupů v aplikaci recyklátů.

 • Certifikáty

Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.


Jsme členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

Sídlo společnosti

Fakturace

Kontakty

 • Josef Wolf
  Ředitel společnosti

 •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontakty


 • Obchod

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DUFONEV R.C.

Z nepotřebného potřebné

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Marketingové nástroje pro Google
Google
Přijmout
Odmítnout