• Dufonev - Deponie Černovice

  Biodegradační plocha

Provádíme odběr a recyklaci nebezpečných stavebních odpadů a sutí, jako jsou demoliční odpady obsahující nebezpečné látky, vrtné kaly, kaly ze dna nádrží, pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

Transformujeme nebezpečný odpad v cenný materiál pro stavebnictví, přizpůsobený potřebám jednotlivých projektů. S námi získává recyklace nový rozměr, kde každý kus odpadu nabývá na nové hodnotě.

 • Ceník

  Cena za uložení nebezpečného odpadu se odvíjí od jeho stupeň nebezpečnosti, který určí specializované zkoušky. Díky tomuto přístupu vám můžeme nabídnout cenu přizpůsobenou specifikům vašeho odpadu, zajišťující nejefektivnější a nejbezpečnější řešení. Pro konkrétní cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

 • Biodegradační plocha

  Představte si místo, kde nebezpečný odpad nekončí jako hrozba pro naše životní prostředí, ale transformuje se na něco, co může být znovu bezpečně využito. Přesně to nabízí naše unikátní biodegradační zařízení v Brně-Černovicích, kde na rozlehlé ploše 7 130 m² aplikujeme průkopnickou technologii ABI-1. Tato metoda nepoužívá pouze fyzické a chemické procesy, ale zapojuje do hry přírodu samu - specifické heterotrofní bakterie, které mají schopnost rozložit ropné uhlovodíky díky svým enzymům.

  Naše zařízení je rozděleno do čtyř hlavních oblastí, každá s vlastním specifickým účelem - od příjmu materiálu, přes jeho přípravu a biodegradaci, až po expedici již upraveného materiálu, který je bezpečný a připravený k opětovnému využití. Přeměňujeme až 12 500 tun nebezpečného odpadu ročně, čímž snižujeme potenciální rizika pro životní prostředí a zároveň nabízíme ekologické řešení pro jeho opětovné využití v různých stavebních projektech.

  Nacházíme se v jihovýchodní části města Brna, v klidné oblasti Černovic, kde se náš objekt rozkládá na východním okraji jižní části bývalého skládkového prostoru. Je to místo, kde historie odpadového hospodářství píše novou kapitolu zaměřenou na udržitelnost a inovace.

  Přijďte se přesvědčit, jak můžeme společně pracovat na tom, aby byl nebezpečný odpad nejen bezpečně zneškodněn, ale i přetvořen na užitečný materiál pro naši planetu. Vítejte ve světě, kde odpad dostává nový život.

  Odpady pro biodegradační plochu

  Katal. číslo odpadu

  Název odpadu

  Kategorie odpadu

  01 05 05

  Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

  N

  05 01 03

  Kaly ze dna nádrží na ropné látky

  N

  05 01 05

  Uniklé (rozlité) ropné látky

  N

  05 01 06

  Ropné kaly z údržby zařízení

  N

  12 01 09

  Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

  N

  13 05 01

  Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

  N

  13 05 02

  Kaly z odlučovačů oleje

  N

  13 05 03

  Kaly z lapáků nečistot

  N

  13 05 07

  Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

  N

  13 05 08

  Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

  N

  16 07 08

  Odpady obsahující ropné látky

  N

  17 01 06

  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

  N

  17 05 03

  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

  N

  17 05 05

  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

  N

  17 05 07

  Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

  N

  17 09 03

  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

  N

  19 02 05

  Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

  N

  19 08 11

  Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

  N

  19 08 13

  Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

  N

  19 11 05

  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

  N

  19 13 01

  Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

  N

  19 13 03

  Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

  N

  19 13 05

  Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

  N

 • Přijímané kódy odpadů

  V rámci biodegradační plochy deponie Brno - Černovice je možný návoz následujících druhů nebezpečného odpadu:

  Katal. číslo odpadu

  Název odpadu

  Kategorie odpadu

  01 05 05

  Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

  N

  05 01 03

  Kaly ze dna nádrží na ropné látky

  N

  05 01 05

  Uniklé (rozlité) ropné látky

  N

  05 01 06

  Ropné kaly z údržby zařízení

  N

  12 01 09

  Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

  N

  13 05 01

  Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

  N

  13 05 02

  Kaly z odlučovačů oleje

  N

  13 05 03

  Kaly z lapáků nečistot

  N

  13 05 07

  Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

  N

  13 05 08

  Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

  N

  16 07 08

  Odpady obsahující ropné látky

  N

  17 01 06

  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

  N

  17 05 03

  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

  N

  17 05 05

  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

  N

  17 05 07

  Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

  N

  17 09 03

  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

  N

  19 02 05

  Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

  N

  19 08 11

  Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

  N

  19 08 13

  Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

  N

  19 11 05

  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

  N

  19 13 01

  Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

  N

  19 13 03

  Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

  N

  19 13 05

  Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

  N

 • Popis jednotlivých odpadů a jejich nežádoucích příměsí

  170101 - Beton

  Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovu (např. šrouby) a dřevo (zbytky ztraceného bednění) v množství menším, než významném.

  Nesmí obsahovat: Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky.


  170102 - Cihly

  Cihly, kusy cihel, cihlové bloky z demolic a rekonstrukcí.

  Nesmí obsahovat: Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky.


  170103 - Tašky a keramické výrobky

  Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb.

  Nesmí obsahovat: Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu.


  100107 - Směsi nebo oddělení frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

  Odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů.

  Nesmí obsahovat: Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických a ropných látek.


  170302 - Asfaltové směsi

  Vybourané asfaltové směsi z vozovek, asfaltové kry, vyfrézované povrchy vozovek atp.

  Nesmí obsahovat: Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických a ropných látek, znečištění dehtem.


  170504 - Zemina a kamení

  Nesmí obsahovat: Ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality.


  200202 - Zemina a kamení (ze zahrad a parků)

  Odpady z údržby zahrad a parků.

  Nesmí obsahovat: Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu.

 • Popis recyklátů

  Směsný recyklát

  Směsný recyklát je v drobných frakcích (0/16) svými vlastnostmi velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikace, dále také zásypům IS, obsypy kabelů, vodovodů nebo kanalizačních sítí. Střední frakce (0/32, 16/32) jsou vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací.

  Směsný recyklát frakce 16/32 lze plnohodnotně využít do sekundárních výplňových betonů (tzn. sypán do bednění) až do pevnostní třídy B 15.

  Ve větších frakcích (32/63, 63<) je směsný recyklát vhodný při stavbách obslužných lesních a polních cest a dalších komunikací, kde je nutné dočasné nebo trvalé zpevnění a odvodnění do spodních vrstev. Je vhodný taktéž jako mezerovitý recyklát pro zásypy nebo tvorbu drenážních vrstev. Všechny frakce od nuly jsou výborně zhutnitelné při vlhkosti blízké optimální vlhkosti.

  Cihelný recyklát

  Čistý cihelný recyklát má mnohá využití. V jemnějších frakcích se dá využít jako antuka pro různá sportoviště, v hrubších frakcích je čistý keramický střep v zemině pro květiny je cenný svou schopností držet vodu. Používá se též samostatně do květináčů u kaktusů a sukulentů. Další jeho použití je do skleníků kde se pěstují květiny hydroponií atd. V hrubších frakcích se také výborně osvědčuje na vyrovnávání nerovností na obslužných komunikacích.

  Betonový recyklát

  Recyklát v jemných frakcích (0/16 mm) je svými vlastnostmi, stejně jako směsný recyklát (ale dosahuje lepších hodnot únosnosti, nasákavosti a namrzavosti), velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikací, k zásypům IS, obsypům kabelů, vodovodů a kanalizačních sítí. Materiál je dobře zhutnitelný.

  Recyklát ve středních frakcích (0/32, 16/32) má uplatnění jako náhrada štěrku při vytváření podkladových a podsypových vrstev, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než jaké je možné dosáhnout u standardního směsného recyklátu. Betonový recyklát ve frakci 0/32 nabízí firma DUFONEV R.C., a.s. jako certifikovaný výrobek.

  Betonový recyklát frakce 16/32 lze využít jako příměsi do sekundárního betonu až do pevnostní třídy B 25 a dále u výroby zdících prefabrikátů, jejichž plášť je vyroben z primárního betonu a jádro ze sekundárního betonu s 20 – 30% nižšími pevnostními vlastnostmi.

  Recyklát ve velkých frakcích (0/63, 32/63, 0/80, 32/80, 80< atd.) je možné použit jako umělé kamenivo při vytváření podkladových vrstev komunikací s větší zátěží než dovoluje recyklát vytvářený ze směsné stavební suti.

  Asfaltový recyklát – R-materiál

  Certifikovaný asfaltový recyklát – R-materiál se v současné době zpracovává na zpětné využití v obalovnách. Jako další se přímo nabízí užití, zejména u spojení hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu, při výstavbách obslužných nebo polních komunikací, kde je potřeba využití kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V této kombinaci lze dosáhnout bez složitější mechanizace velice dobré kvality takovéto obslužné nebo polní cesty.

  Mechanicky upravená zemina

  Tento materiál je ideální pro použití jako podloží násypu a pro konstrukce zemních těles pozemních komunikací. Je také vhodný pro zásypy rýh inženýrských sítí v rámci pozemních komunikací, za předpokladu dodržení všech relevantních stavebních postupů a podmínek. Jeho využití zajišťuje stabilní a pevné základy pro různé typy infrastrukturních projektů, čímž přispívá k bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti stavebních prací.

 • Pronájem strojů

  Pronájem mechanizace zařizuje deponie Černovice

  Výpis mechanizace

  • CAT 966
  • Volvo 150F
  • Čelisťový drtič
  • Odrazový drtič
  • Hrubotřídič
  • Tatra Phoenix 8x8
  • Demoliční nůžky s bagrem

Jak se k nám dostanete

Recyklační deponie se nachází v Brně - Černovicích s vjezdem z ulice Vinohradská.

GPS souřadnice:
49°10'4.72"N, 16°39'18.352"E


Příjezd z ulice Černovická silnicí 374

Sjeďte ze silnice 374 odbočkou na Černovice. Při cestě směrem na Olomouc po sjezdu za silnice 374 na ulici Hájecká odbočte vlevo a na následující křižovatce před mostem odbočte vpravo na ulici Vinohradská. Při cestě směrem na Prahu po sjezdu ze silnice 374 odbočte na ulici Hájecká vpravo a dále po hlavní za mostem vlevo na ulici Vinohradskou. Pokračujte po ulici Vinohradské 1,2 km a před viaduktem odbočte doleva do zelené brány. Dále pokračujte po příjezdové cestě až dorazíte k váze.

Příjezd z dálnice D1 kolem obchodního domu MAKRO

Sjeďte z dálnice D1 na exitu č. 196. Na světelné křižovatce odbočte doprava na ulici Kaštanova směr Hodonín, Brno-Tuřany, silnice 380. Pokračujte 1,3 km po ulici Kaštanova ke křižovatce ulic Vinohradská (směr Černovice) a Popelova (směr Holásky, Chrlice) - poslední křižovatka před železničním přejezdem. Na této křižovatce odbočte vlevo. Pokračujte 1,2 km po ulici Vinohradská, kde podjedete dálniční most, a za viaduktem (pozor na rozměrová omezení: 2,5 m na výšku a 3,4 m na šířku) odbočte vpravo do zelené brány. Dále pokračujte po příjezdové cestě až dorazíte k váze.

Otevírací doba

 • 1. 1. – 28. 2.

  Pondělí - Pátek: 6:30 – 16:00
  Sobota: volat předem 775 887 390
 • 1. 3. – 30. 10.

  Pondělí - Pátek: 6:30 – 17:00

  Sobota: 7:00 - 14:30

 • 1. 11. – 31. 12.

  Pondělí - Pátek: 6:30 – 16:00
  Sobota: volat předem 775 887 390

Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.


Jsme členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

Sídlo společnosti

Fakturace

Kontakty

 • Josef Wolf
  Ředitel společnosti

 •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontakty


 • Obchod

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DUFONEV R.C.

Z nepotřebného potřebné

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Marketingové nástroje pro Google
Google
Přijmout
Odmítnout