• Dufonev - o nás

  O nás

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013004: 

 

„Energetické úspory ve společnosti DUFONEV R.C.“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování a recyklace stavebních odpadů v recyklační deponii DUFONEV. K úspoře energií dojde na základě výměny stávající, energeticky nevyhovující technologie, za technologie novou, s nižší spotřebou energie. Konkrétně půjde o kolový nakladač VOLVO L120E, umístěný v deponii. Místem jsou parcely 2616/6, 2616/12, 2616/16, 2616/18, 2616/19, 2616/21, 2616/22, 2980, 2981, 2616/17, 2616/20, 2616/23 a 2984 v k. ú. Černovice.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty). Hlavní příčinou problému je zastaralá motorová technika současného stroje. Motorizace nakladače je nejen konstrukčně zastaralá, ale i opotřebovaná kvůli svému dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu v náročných podmínkách recyklačního centra.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu vyprodukovaného recyklátu libovolné kategorie.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

 • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • snížení spotřeby energií
 • snížení emisí CO2
 • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
 • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce února roku 2021.

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:

Produktová a procesní inovace rozšíření použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů z demoličních odpadů

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0023777

Program:

OPPIK Inovace - VIII. Výzva

Náplň:

Předmětem projektu je unikátní komplexní produktová a procesní inovace, které umožní zavést do produkce žadatele hydraulicky stmelené směsi z recyklátů pro podkladní vrstvy pozemních komunikací, které budou disponovat jedinečnými užitnými a technickými vlastnostmi z hlediska environmentální šetrnosti a životnosti, a tyto poté zavést do sériové výroby.

Termín realizace:

10/2020 - 12/2022

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013166: 

 

„Energetické úspory při recyklaci odpadu ve společnosti DUFONEV R.C.“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování a recyklace stavebních odpadů v recyklační deponii DUFONEV. K úspoře energií dojde na základě výměny dvou starých třídičů za jeden novější s obdobnou zpracovatelskou kapacitou. Místem realizace jsou pozemky č. 2616/6, 2616/12, 2616/16, 2616/18, 2616/19, 2616/21, 2616/22, 2980, 2981, 2616/17, 2616/20, 2616/23 a 2984 na LV 1886 a LV 10001 v k. ú. Černovice.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty). Hlavní příčinou problému je zastaralá motorová technika stávajících třídičů a nevhodné rozložení kapacit násypek i frakčních skupin v třídičích. Motorizace třídičů jsou nejen konstrukčně zastaralé, ale i opotřebované kvůli svému dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu v náročných podmínkách recyklačního centra.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu tříděného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu vyprodukovaného recyklátu libovolné kategorie.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

 • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • snížení spotřeby energií
 • snížení emisí CO2
 • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
 • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce dubna roku 2021.

Historie společnosti

Společnost DUFONEV R.C., a.s. byla založena 11.září 1998. Základní podnikatelské aktivity společnosti jsou směřované do oblasti výroby kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních činností, včetně likvidace vzniklých odpadů.

V posledních letech rozšiřuje společnost své podnikatelské aktivity rovněž na Slovensko, kde se za 3 roky stala významným dodavatelským výrobcem drceného kameniva.

Doplňkovými a rozvojovými aktivitami společnosti jsou pak dále – stavební práce, zejména v oblasti inženýrské výstavby, engineering stavebních prací a výzkumná a vývojová činnost v oblasti využití stavebních odpadů.

V oblasti nakládání s odpady je hlavním podnikatelským cílem hospodaření s vyzískaným materiálem – vytěženými a vybouranými stavebními hmotami, demoličními sutěmi, betony, kamenivem a vybouranými živicemi. Vyzískaný materiál je po recyklaci dále použiván pro stavební účely. Základnou odpadového hospodářství společnosti je areál Černovice nacházející se na jihovýchodním okraji města Brna.

Dále firma DUFONEV R.C., a.s. rozšířila rozsah svých podnikatelských aktivit o výrobu asfaltového R-materiálu a REKOZEM - RZH II – rekultivační substrát krycí.

DUFONEV R.C., a.s. je dlouholetým členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice.

K 2.1.2012 došlo ke změně vlastnických práv a změně ve statutárních orgánech společnosti a ve vedení společnosti. Novým předsedou představenstva a ředitelem společnosti DUFONEV R.C., a.s. je Ing. Martin Vajdík.

Politika společnosti

Společnost DUFONEV R.C., a.s. byla založena v roce 1998 se zaměřením na činnost nakládání s odpady včetně nebezpečných, recyklaci stavebních odpadů, kameniva, rekultivací skládek a vytěžených dobývacích prostorů.

Rovněž se zabývá úpravou a zušlechťováním nerostných surovin formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Dále zabezpečuje provoz deponie v Brně Černovicích k recyklaci stavebních odpadů včetně prodeje recyklovaných výrobků.

Ve své činnosti důsledně uplatňuje zásady udržitelného rozvoje tzn. rovnováhu mezi hospodářskou činností a šetrným přístupem k životnímu prostředí. V praxi se to projevuje, že zohledňujeme nejen ekonomické výsledky a vyžadování kvalitní práce pro odběratele, ale i pozitivní vztah k životnímu prostředí a bezpečné práci.

Společnost po změně majitele v roce 2012 vyhodnotila program společnosti do roku 2015 a dalé do roku 2020 a konstatovala, že se společnost stabilizovala jak v oblasti ekonomické, finanční i personální. Výrazně se zlepšila obchodní činnost a zajištění zakázek. Příznivými výsledky a kvalitou práce si společnost získala pevné místo na trhu. Společnost se stala konkurenceschopná zásluhou vytvořeného kolektivu pracovníků s odborně i technickými zkušenostmi ve svém oboru.

V oblasti investic se přehodnotily požadavky se zaměřením na kompletizace technologických souprav a zabezpečení plynulosti výroby. Dále pro svou činnost získala potřebná oprávnění a povolení.

Pro následující období 2021 až 2025 společnost DUFONEV R.C., a.s. zpracovala politiku (program) rozvoje, pro kterou jednotlivé oblasti vycházejí z vyhodnocení výsledků strategie let 2015-2020.

 

Oblast působení společnosti

Své aktivity zaměřit na teritorium České i Slovenské republiky. Provést průzkum možnosti zřídit
1 recyklační středisko v Středočeském kraji nebo na území hlavního města Praha a 1 recyklační středisko v okolí Ostravy.

 

Oblast nakládání s odpady

Na základě výzkumu a vývoje rozšířit výrobkovou řadu za použití recyklovaných materiálů. Rozšířit stávající kapacity pro zabezpečení dopravy odpadu a výrobků na cílové místo.

 

Oblast technologického zpracování kameniva v lomech, stavebních odpadů/materiálů u liniových dopravních staveb (dálnice, železnice)

Zpracovat návrh investic na doplnění technologických linek pro výrobu směsí. Nadále pokračovat ve snižování spotřeby PHM za postupného přechodu na el. energii, zejména pro technologické linky. Zvýšení výkonu jednotlivých sestav a snížení negativního vlivu na životní prostředí.

 

Oblast recyklační deponie Brno-Černovice

V souladu s návrhem na komplexní služby – dokončit zařízení pro zpracování odpadu – Biodegradační plocha pro kamenivo, žel. štěrky, betony včetně technologického zařízení na míchání stabilizačních, zásypových směsí z recyklovaného materiálu. Nalézt maximálně efektivní využití pro výkopové zeminy. Zefektivnit a automatizovat proces kontroly návozů. Minimalizovat prašnost provozu. Zajistit energeticky a emisně neutrální provoz vážní budovy.

Oblast obchodní

Při přípravě nabídek spolupracovat s investory (železnice, silnice, obecní úřady) a projektanty.

Zvýšit propagační činnost, inzerovat aktuální nabídku recyklovaných výrobků, služeb našeho strojního vybavení, převozů apod.

Zúčastňovat se odborných seminářů, včetně odborných příspěvků. Oslovit naše odběratele dotazníkem o hodnocení našich služeb, kvality práce i výrobků.

 

Oblast bezpečnosti práce a SŘV

Důsledně dodržovat vyžadování bezpečných pracovních postupů. Vedení společnosti vytvoří pro dodržování pravidel ochrany zdraví při práci podmínky včetně finančního zajištění. Vedení společnosti zajistí pravidelnou úspěšnou certifikaci systému řízení jakosti a certifikace u výrobků.

 

Oblast personální

K realizaci cílů strategie společnosti je nutnost věnovat podporu personální oblasti. Podporovat školení a rozvoj zaměstnanců na poli pracovním i osobním. Spolupracovat s Vysokými školami při doplňování pracovníků.

 

Oblast investiční

Pravidelně zpracovávat plán investic pro příslušný rok. Investice musí být reálným opatřením pro řešení modernizace technologických postupů se zaměřením na zvýšení produktivity práce, kvality práce, zvýšení výkonů a neposledně k zajištění bezpečnosti práce.

Všechna tato opatření a jejich realizace musí směřovat nejen k udržení stability společnosti, ale k zvýšení naší konkurenceschopnosti a k pozitivnímu hodnocení od našich obchodních partnerů.

Stavíme na spokojenosti našich zákazníků, protože jejich úspěch je i naším úspěchem.

Kolektiv našich pracovníků na všech úrovních je zkušený, kvalifikovaný a schopný plnit úkoly, dohody před nás postavené.

V souboji s konkurencí uspějí z dlouhodobého hlediska jen ti nejlepší.

 

  Všeobecné prodejní a dodací podmínky

  Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti DUFONEV R.C., a.s. (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí smluv uzavíraným prodávajícím na prodej zboží bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická či právnická osoba (dále jen „kupující“) a platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, není-li v samostatné Kupní smlouvě stanoveno jinak.

  Dodací podmínky

  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je založen rámcovou kupní smlouvou či kupní smlouvou, která vzniká:

  -  uzavřením písemné smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím

  -  převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího; obsahuje-li potvrzení

  objednávky jakékoliv změny, dnem potvrzení těchto změn kupujícím.

  -  převzetím objednávky a odevzdáním objednaného výrobku

  -  odesláním návrhu kupní smlouvy prodávajícím a prvním požadavkem na dodávku výrobků kupujícím

  - neobsahuje-li smlouva, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím množství výrobků, či je-li jako množství výrobků uvedena 1,000 T, jedná se o rámcovou kupní smlouvu (RKS). Podmínky RKS se použijí na veškeré dodávky výrobků provedené na jejím základě, kdy výrobky jsou kupujícímu dodávány na základě jednotlivých objednávek. Objednávku je kupující povinen zaslat prodávajícímu písemně (popř. mailem) před datem plnění. V objednávce jsou uvedeny specifikace kupujícího (č. stavby; dopravce; popřípadě požadavky na dodávané výrobky. Učiní-li kupující objednávku jiným způsobem, je prodávající oprávněn, nikoli však povinen ji přijmout

  • Objednávka musí obsahovat množství a druh výrobků, které mají být v této dodávce dodány; datum plnění; místo plnění; uvedenou splatnost je-li odlišná od RKS
  • Místem plnění je expediční místo prodávajícího, pokud není písemně uvedeno jinak
  • Prodávající odevzdá a kupující převezme výrobek v době a místě plnění
  •  Kupující je povinen zajistit, aby v místě a v době plnění byla přítomna osoba oprávněná za něj výrobky převzít. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou k tíži kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající a přejímající plnění v místě plnění a toto za kupujícího potvrzující, byla osobou k tomu oprávněnou a zmocněnou.
  • Při odevzdání výrobků bude vystavena prodejka viz příloha č.1
  • Kupující, resp. osoba jím pověřená k převzetí plnění je povinna výrobky při převzetí prohlédnout. Je povinna bez odkladu uplatnit veškeré námitky proti dodávanému množství a vizuálně kontrolovatelným vlastnostem čerstvých výrobků, např. jeho konzistenci, homogenitě, maximální velikosti použitého zrna kameniva. Nevznesl-li kupující k dodávce výhrady a potvrdil-li bez výhrad dodací list, má se plnění za bezvadné.
  • Kupujícímu nevznikají práva z vad výrobku v těchto případech:
  1. Pokud čas mezi namícháním výrobku a jeho uložením překročí normovanou hodnotu
   pro zpracování a pokud k překročení času došlo z důvodů, za které neodpovídá prodávající (DUFONEV) (např. prodloužením doby vykládky).
  2. Při zásahu kupujícího do složení výrobku, zejména přidáním vody, nebo dojde-li ke smísení výrobků od různých dodavatelů.
  • V případě zpracování a ošetřování výrobku v rozporu s příslušnými technickými specifikacemi.
  1. Při zhoršení jakosti výrobku, ke kterému dojde při přepravě realizované vozidly kupujícího (či zajištěnými kupujícím).
   • Při zhoršení jakosti výrobku, ke kterému dojde při přepravě realizované vozidly kupujícího (či zajištěnými kupujícím)
   • Kupní cena za odebrané výrobky je sjednána smlouvou či objednávkou
   • Vlastnické právo na odebrané výrobky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

   

  Platební podmínky  

  • Základní platební podmínky jsou přímo dohodnuty na objednávce či ve smlouvě. Ve smlouvě je sjednán způsob úhrady kupní ceny a lhůta splatnosti
  • Je-li kupní cena hrazena bezhotovostně, dnem zaplacení se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího. V případě že se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení
  • Nedodržuje-li kupující platební podmínky, zejména je-li v prodlení s placením kupní ceny, považuje to prodávající za podstatné porušení povinností a je oprávněn.

  - požadovat platbu v hotovosti nebo platbu předem při veškerém dalším odevzdání výrobků na 

     základě všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím

  - snížit či zrušit sjednanou slevu z ceny výrobků

  - zastavit dodávky výrobků, a to ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím

  - vypovědět všechny smlouvy týkající se prodeje výrobků, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, a to s účinností doručením výpovědi.

   

   

  Přípustná tolerance hmotnosti

  • Prodávající a kupující si sjednávají jako rozhodující hmotnost odevzdaných výrobků zjištěnou na obchodní váze prodávajícího

  Způsob dopravy

  • Je-li místem plnění jiné místo než expediční místo prodejce, je kupující povinen uhradit

  prodávajícímu i sjednané náklady za přepravu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno, že cena zahrnuje náklady na přepravu do místa plnění.

  Jakost, účel použití a reklamace výrobků

  • Výrobky mají vlastnosti využitelné ve stavebnictví dle:

      - ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

      - TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro IS ve vozovkách pozemních

   komunikací 

      - TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací

  Účel použití výrobků

  1.17     Asfaltový recyklát:

  • Účel použití: využitelný jako náhrada kameniva do nestmelených konstrukcí komunikací, podkladní vrstvy pozemních komunikací

  1.18      Betonový recyklát:

  • Účel použití: k zásypům IS, obsypům kabelů, vodovodů a kanalizačních sítí, plnivo do betonů, využitelný jako náhrada kameniva do nestmelených konstrukcí komunikací, do násypů těles komunikací

  1.19      Cihlový recyklát:

  • Účel použití: využitelný jako náhrada kameniva do nestmelených konstrukcí komunikací, zásypy, obsypy, vyrovnávací vrstvy, antuka

  1.20      Směsný recyklát:

  • Účel použití: do násypů těles komunikací, k zásypům IS, obsypům kabelů, vodovodů a kanalizačních sítí, dílčí frakce kameniva pro výrobu stmelených směsí hydraulickým pojivem

  1.21       Upravená zemina drcením a tříděním:

  -          Účel použití: Zemina určená na zásypy, obsypy, vyrovnávací vrstvy; lze využít jako zásypový materiál či pro stabilizaci podkladů a nestmelených vrstev vozovek; zemina určená na úpravu povrchu terénu do mocnosti max. do 1 m, jako závěrečná vrstva či zúrodnitelná zemina obsahující větší podíl organických látek; kamení – náhrada přírodního štěrku (obsypy, zásypy apod.)

  1.22      Hrubé kamenivo:

  • Účel použití: Kamenivo pro kolejové lože, kamenivo pro konstrukční vrstvy železničního spodku, kamenivo pro podkladní vrstvy dopravních staveb, kamenivo pro technologické vrstvy stavebních komunikací

  1.23 Reklamace výrobků se řídí OZ č. 89/2012 Sb. Práva z vadného plnění par. 2165 přičemž

         kupující oznámí prodávajícímu písemnou formou nejpozději ve lhůtě do 3 dnů oznámení

         o reklamačním nároku. Kupující učiní toto rovněž v písemné podobě a doručí je

         prodávajícímu současně s reklamací nebo nejpozději 3 dny poté. Do vyřešení reklamace je

         povinen reklamované výrobky řádně uschovat a odděleně skladovat.

  • V oznámení reklamačního nároku kupující uvede, zda požaduje výměnu výrobků či slevu z prodejní ceny.
  • Kupující je povinen za účelem řádného vyřízení reklamace vyzvat písemnou formou prodávajícího k účasti na odběru vzorků reklamovaných výrobků

   

  • Dokument o kvalitě výrobků předá prodávající kupujícímu na základě písemného požadavku

  Nebezpečí škody na výrobcích

  • Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího v okamžiku předání výrobků v místě plnění, není-li v KS (RKS) uvedeno jinak
  • Kupujícímu nevznikají práva z vad, ani nárok nás náhradu škody, které vznikly neodborným

  zpracováním výrobků či zpracováním výrobků s vadou, kterou mohl a měl kupující zjistit při přejímce výrobků na místě vykládky výrobků. Nároku na úhradu těchto škod se kupující vzdává.

  Závěrečná ustanovení

  • Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovali případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout s činností spojených s použitím výrobků
  • Kupující je povinen dodržovat „Pokyny pro pohyb osob a pro jízdu vozidel v areálu střediska „se kterými se musí seznámit před vstupem nebo vjezdem do střediska

   

   

  Všeobecné prodejní a dodací podmínky

  Obory působnosti

  Společnost DUFONEV R.C., a.s. má zapsány následující obory činností a živnosti:

  Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

  Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

  Projektová činnost ve výstavbě

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  • Výroba hnojiv
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poskytování technických služeb

  Silniční motorová doprava

  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

  Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

  Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.


  Jsme členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

  Sídlo společnosti

  Fakturace

  Kontakty

  • Josef Wolf
   Ředitel společnosti

  •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Kontakty


  • Obchod

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  DUFONEV R.C.

  Z nepotřebného potřebné

  Uložit
  Cookies uživatelské preference
  Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
  Přijmout vše
  Odmítnout vše
  Více informací
  Marketingové nástroje pro Google
  Google
  Přijmout
  Odmítnout