• Dufonev - Deponie Černovice

  Deponie Černovice

Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.

 • Ceník

  Odběr stavebních odpadů

  Cena za navezení odpadu

       
       
       
       
  170101 Beton 130 Kč/t + DPH
  170101LV Beton lehce vyztužený/znečištěný 190 Kč/t + DPH
  170101SV Beton silně vyztužený/znečištěný 290 Kč/t + DPH
  170102 Cihly 290 Kč/t + DPH
  170103 Tašky a keramické výrobky 290 Kč/t + DPH
  170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 310 Kč/t + DPH
  170302 Asfaltové směsi 670 Kč/t + DPH
  170504 Zemina a kamení 370 Kč/t + DPH
  1701707Y  Směsi Siporex ; Ytong ; Ypor ; Porfix 620 Kč/t + DPH
       
       
       
       

  Cena drobných návozů a odpadu s příměsí

  Do 5 % příměsí dřeva, železa, plastů, zeminy 400 Kč/t + DPH

  Drobné návozy do 300 kg

  Drobné návozy do 999 kg

  214 Kč/t + DPH

  289 Kč/t + DPH

  5 - 10 % příměsí dřeva, železa, plastů, zeminy 600 Kč/t + DPH

  Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme + 600,- Kč/t + DPH (náklady na bourací práce).

  Příměs nebezpečných odpadů (azbesty atp.) bude účtována pokuta 3000,-Kč/návoz. Při opakovaném návozu nebezpečných příměsí trvalý zákaz dovozu.

  Betonové sloupy trakčního vedení, panely, nosníky, ztužidla atd.: 600,- Kč/t + DPH.

  Poznámka: původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašují, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

  Prodej recyklovaného materiálu

  asfaltový recyklát dle ČSN EN 13108-8

  > 22 mm 70 Kč/t + DPH
  0 - 22 mm 135 Kč/t + DPH
  8 - 22 mm na dotaz

  betonový recyklát

     
     
  0 - 16 mm 190 Kč/t + DPH
  0 - 32 mm 170 Kč/t +DPH
  0 - 63 mm 190 Kč/t + DPH
  16 - 32 mm na dotaz
  32 - 63 mm 200 Kč/t + DPH

  Rekozem RZH II (zeminový substrát)

  Pomocná látka dle registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského č. 2775 dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

  zkrápění recyklátů na optimální vlhkost pro hutnění (dle zkoušky Proctor standard)

  < 16 40 Kč/t + DPH
  Poznámka: Vydáváme protokoly o technických parametrech recyklátů dle ČSN a podnikové normy.

  směsný recyklát

  0 - 63 mm

  70 Kč/t + DPH

  0 - 32 mm 70 Kč/t + DPH
  32 - 63 mm 70 Kč/t + DPH

  cihelný recyklát

  0 - 16 mm 95 Kč/t + DPH
  0 - 32 mm 70 Kč/t + DPH
  0 - 63 mm 70 Kč/t + DPH

  Ostatní prodej

  cihly opracované z demolic

  1 ks Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  tříděná zemina

  0 - 32 mm 60 Kč/t + DPH

  kamenivo

  přírodní kamenivo drcené 0 - 32 mm 295 Kč/t + DPH
  přírodní kamenivo drcené 0 - 4 mm 155 Kč/t + DPH
  přírodní kamenivo drcené 0 - 63 mm 330 Kč/t + DPH
  přírodní kamenivo drcené 16 - 32 mm 385 Kč/t + DPH
  přírodní kamenivo drcené 32 - 63 mm 355 Kč/t + DPH
  přírodní kamenivo drcené 4 - 8 mm 480 Kč/t + DPH
  přírodní kamenivo drcené 8 - 16 mm 425 Kč/t + DPH
  přírodní kamenivo tříděné 0 - 32 mm 205 Kč/t + DPH
  přírodní kamenivo tříděné 32 - 63 mm 260 Kč/t + DPH

   MUZ (Mechanicky upravená zemina)

   < 32 mm 80 Kč/t + DPH
     

  zásypový materiál

  0 - 32 mm na dotaz


  Jiné frakce materiálů na objednávku

  Platební podmínky

  • Hotově
  • Zálohovou fakturou
  • Fakturou se 14'ti denní splatností - nutno uzavřít smlouvu, při vážení odevzdat řádně vyplněnou "průvodku" (originál + kopie) a při prvním návozu z každé nové stavby také řádně vyplněný "Základní popis odpadu" za každý jednotlivý dovážený kód odpadu.
 • Přijímané kódy odpadů

  V rámci recyklační deponie Brno - Černovice je možný návoz následujících druhů odpadu:

     
     
     
     
     
  170101 Beton
  170102 Cihly
  170103 Tašky a keramické výrobky
  170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
  170302 Asfaltové směsi
  170504 Zemina a kamení
  170508 Štěrk ze železničního svršku
  170107Y Směsi Siporex ; Ytong ; Ypor ; Porfix 
     
     
     

  Původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašuje, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

  Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme zvýšenou cenu. Podrobnější informace naleznete v ceníku.

 • Popis jednotlivých odpadů a jejich nežádoucích příměsí

  170101 - Beton

  Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovu (např. šrouby) a dřevo (zbytky ztraceného bednění) v množství menším, než významném.

  Nesmí obsahovat: Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky.


  170102 - Cihly

  Cihly, kusy cihel, cihlové bloky z demolic a rekonstrukcí.

  Nesmí obsahovat: Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky.


  170103 - Tašky a keramické výrobky

  Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb.

  Nesmí obsahovat: Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu.


  100107 - Směsi nebo oddělení frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

  Odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů.

  Nesmí obsahovat: Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických a ropných látek.


  170302 - Asfaltové směsi

  Vybourané asfaltové směsi z vozovek, asfaltové kry, vyfrézované povrchy vozovek atp.

  Nesmí obsahovat: Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických a ropných látek, znečištění dehtem.


  170504 - Zemina a kamení

  Nesmí obsahovat: Ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality.


  200202 - Zemina a kamení (ze zahrad a parků)

  Odpady z údržby zahrad a parků.

  Nesmí obsahovat: Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu.

 • Popis recyklátů

  Směsný recyklát

  Směsný recyklát je v drobných frakcích (0/16) svými vlastnostmi velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikace, dále také zásypům IS, obsypy kabelů, vodovodů nebo kanalizačních sítí. Střední frakce (0/32, 16/32) jsou vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací.

  Směsný recyklát frakce 16/32 lze plnohodnotně využít do sekundárních výplňových betonů (tzn. sypán do bednění) až do pevnostní třídy B 15.

  Ve větších frakcích (32/63, 63<) je směsný recyklát vhodný při stavbách obslužných lesních a polních cest a dalších komunikací, kde je nutné dočasné nebo trvalé zpevnění a odvodnění do spodních vrstev. Je vhodný taktéž jako mezerovitý recyklát pro zásypy nebo tvorbu drenážních vrstev. Všechny frakce od nuly jsou výborně zhutnitelné při vlhkosti blízké optimální vlhkosti.

  Cihelný recyklát

  Čistý cihelný recyklát má mnohá využití. V jemnějších frakcích se dá využít jako antuka pro různá sportoviště, v hrubších frakcích je čistý keramický střep v zemině pro květiny je cenný svou schopností držet vodu. Používá se též samostatně do květináčů u kaktusů a sukulentů. Další jeho použití je do skleníků kde se pěstují květiny hydroponií atd. V hrubších frakcích se také výborně osvědčuje na vyrovnávání nerovností na obslužných komunikacích.

  Betonový recyklát

  Recyklát v jemných frakcích (0/16 mm) je svými vlastnostmi, stejně jako směsný recyklát (ale dosahuje lepších hodnot únosnosti, nasákavosti a namrzavosti), velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikací, k zásypům IS, obsypům kabelů, vodovodů a kanalizačních sítí. Materiál je dobře zhutnitelný.

  Recyklát ve středních frakcích (0/32, 16/32) má uplatnění jako náhrada štěrku při vytváření podkladových a podsypových vrstev, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než jaké je možné dosáhnout u standardního směsného recyklátu. Betonový recyklát ve frakci 0/32 nabízí firma DUFONEV R.C., a.s. jako certifikovaný výrobek.

  Betonový recyklát frakce 16/32 lze využít jako příměsi do sekundárního betonu až do pevnostní třídy B 25 a dále u výroby zdících prefabrikátů, jejichž plášť je vyroben z primárního betonu a jádro ze sekundárního betonu s 20 – 30% nižšími pevnostními vlastnostmi.

  Recyklát ve velkých frakcích (0/63, 32/63, 0/80, 32/80, 80< atd.) je možné použit jako umělé kamenivo při vytváření podkladových vrstev komunikací s větší zátěží než dovoluje recyklát vytvářený ze směsné stavební suti.

  Asfaltový recyklát – R-materiál

  Certifikovaný asfaltový recyklát – R-materiál se v současné době zpracovává na zpětné využití v obalovnách. Jako další se přímo nabízí užití, zejména u spojení hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu, při výstavbách obslužných nebo polních komunikací, kde je potřeba využití kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V této kombinaci lze dosáhnout bez složitější mechanizace velice dobré kvality takovéto obslužné nebo polní cesty.

  Mechanicky upravená zemina

  Tento materiál je ideální pro použití jako podloží násypu a pro konstrukce zemních těles pozemních komunikací. Je také vhodný pro zásypy rýh inženýrských sítí v rámci pozemních komunikací, za předpokladu dodržení všech relevantních stavebních postupů a podmínek. Jeho využití zajišťuje stabilní a pevné základy pro různé typy infrastrukturních projektů, čímž přispívá k bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti stavebních prací.

 • Pronájem strojů

  Pronájem mechanizace zařizuje deponie Černovice, Ing. Žídek

  Výpis mechanizace

  • CAT 966
  • Volvo 150F
  • Čelisťový drtič
  • Odrazový drtič
  • Hrubotřídič
  • Tatra Phoenix 8x8
  • Demoliční nůžky s bagrem

Jak se k nám dostanete

Recyklační deponie se nachází v Brně - Černovicích s vjezdem z ulice Vinohradská.

GPS souřadnice:
49°10'4.72"N, 16°39'18.352"E


Příjezd z ulice Černovická silnicí 374

Sjeďte ze silnice 374 odbočkou na Černovice. Při cestě směrem na Olomouc po sjezdu za silnice 374 na ulici Hájecká odbočte vlevo a na následující křižovatce před mostem odbočte vpravo na ulici Vinohradská. Při cestě směrem na Prahu po sjezdu ze silnice 374 odbočte na ulici Hájecká vpravo a dále po hlavní za mostem vlevo na ulici Vinohradskou. Pokračujte po ulici Vinohradské 1,2 km a před viaduktem odbočte doleva do zelené brány. Dále pokračujte po příjezdové cestě až dorazíte k váze.

Příjezd z dálnice D1 kolem obchodního domu MAKRO

Sjeďte z dálnice D1 na exitu č. 196. Na světelné křižovatce odbočte doprava na ulici Kaštanova směr Hodonín, Brno-Tuřany, silnice 380. Pokračujte 1,3 km po ulici Kaštanova ke křižovatce ulic Vinohradská (směr Černovice) a Popelova (směr Holásky, Chrlice) - poslední křižovatka před železničním přejezdem. Na této křižovatce odbočte vlevo. Pokračujte 1,2 km po ulici Vinohradská, kde podjedete dálniční most, a za viaduktem (pozor na rozměrová omezení: 2,5 m na výšku a 3,4 m na šířku) odbočte vpravo do zelené brány. Dále pokračujte po příjezdové cestě až dorazíte k váze.

Otevírací doba

 • 1. 1. – 28. 2.

  Pondělí - Pátek: 6:30 – 16:00
  Sobota: volat předem 775 887 390
 • 1. 3. – 30. 10.

  Pondělí - Pátek: 6:30 – 17:00

  Sobota: 7:00 - 14:30

 • 1. 11. – 31. 12.

  Pondělí - Pátek: 6:30 – 16:00
  Sobota: volat předem 775 887 390

Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.


Jsme členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

Sídlo společnosti

Fakturace

Kontakty

 • Josef Wolf
  Ředitel společnosti

 •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontakty


 • Obchod

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DUFONEV R.C.

Z nepotřebného potřebné

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Marketingové nástroje pro Google
Google
Přijmout
Odmítnout