• Dufonev - o nás

  O nás

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013004: 

 

„Energetické úspory ve společnosti DUFONEV R.C.“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování a recyklace stavebních odpadů v recyklační deponii DUFONEV. K úspoře energií dojde na základě výměny stávající, energeticky nevyhovující technologie, za technologie novou, s nižší spotřebou energie. Konkrétně půjde o kolový nakladač VOLVO L120E, umístěný v deponii. Místem jsou parcely 2616/6, 2616/12, 2616/16, 2616/18, 2616/19, 2616/21, 2616/22, 2980, 2981, 2616/17, 2616/20, 2616/23 a 2984 v k. ú. Černovice.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty). Hlavní příčinou problému je zastaralá motorová technika současného stroje. Motorizace nakladače je nejen konstrukčně zastaralá, ale i opotřebovaná kvůli svému dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu v náročných podmínkách recyklačního centra.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu vyprodukovaného recyklátu libovolné kategorie.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

 • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • snížení spotřeby energií
 • snížení emisí CO2
 • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
 • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce února roku 2021.

Historie společnosti

Společnost DUFONEV R.C., a.s. byla založena 11.září 1998. Základní podnikatelské aktivity společnosti jsou směřované do oblasti výroby kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních činností, včetně likvidace vzniklých odpadů.

V posledních letech rozšiřuje společnost své podnikatelské aktivity rovněž na Slovensko, kde se za 3 roky stala významným dodavatelským výrobcem drceného kameniva.

Doplňkovými a rozvojovými aktivitami společnosti jsou pak dále – stavební práce, zejména v oblasti inženýrské výstavby, engineering stavebních prací a výzkumná a vývojová činnost v oblasti využití stavebních odpadů.

V oblasti nakládání s odpady je hlavním podnikatelským cílem hospodaření s vyzískaným materiálem – vytěženými a vybouranými stavebními hmotami, demoličními sutěmi, betony, kamenivem a vybouranými živicemi. Vyzískaný materiál je po recyklaci dále použiván pro stavební účely. Základnou odpadového hospodářství společnosti je areál Černovice nacházející se na jihovýchodním okraji města Brna.

Dále firma DUFONEV R.C., a.s. rozšířila rozsah svých podnikatelských aktivit o výrobu asfaltového R-materiálu a REKOZEM - RZH II – rekultivační substrát krycí.

DUFONEV R.C., a.s. je dlouholetým členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice.

K 2.1.2012 došlo ke změně vlastnických práv a změně ve statutárních orgánech společnosti a ve vedení společnosti. Novým předsedou představenstva a ředitelem společnosti DUFONEV R.C., a.s. je Ing. Martin Vajdík.

Politika společnosti

DUFONEV R.C., a.s. je společnost založená v roce 1998 jako společnost, která se ve své podnikatelské činnosti zabývá nakládáním s odpady včetně nebezpečných, recyklací stavebních materiálů a kameniva, rekultivaci a revitalizací skládek a vytěžených prostorů. Rovněž se zabývá úpravou a zušlechťováním nerostných surovin hornickým způsobem.

Dále zabezpečuje provoz deponie k recyklaci stavebních materiálů v Černovicích.

Ve své činnosti důsledně uplatňuje zásady udržitelného rozvoje tzn. rovnováhu mezi hospodářskou činností a rozvojem při šetrném přístupu k životnímu prostředí. V praxi to znamená, že zohledňuje nejen ekonomické výsledky a výbornou kvalitu prováděných prací, ale i pozitivní vztah k životnímu prostředí a bezpečné práci.

Svou činnost chce zabezpečovat odborně i technicky vybavenými pracovníky. Trvale investuje do lidských zdrojů, zvyšováním kvalifikace a získáváním odborných zkušeností.

V oblasti investic se zaměřuje na vybavení moderních mechanizací a navyšování kapacit a kvality práce.

DUFONEV R.C., a.s. zabezpečuje svou činnost nakládáním s odpady a hornickou činností v České i Slovenské republice.

Společnost chce navázat na úspěšné stavby v předchozích letech, jako byly:

 • rekultivace Černovických teras,
 • recyklace žel. štěrků na železničních koridorech v ČR,
 • nakládání se stavebními odpady na deponii v Černovicích, jejich recyklace a nové využití na stavbách.

V letech 2012 – 2015 se činnost rovněž zaměří na zpracování kamene v lomech a zajišťování servisu pro odpadové hospodářství na stavbách.

Rovněž se společnost zapojuje do oblasti vývoje a výzkumu. Zaměřuje se na zdokonalení technologií, využívání recyklovaných materiálů pro stavebnictví. Na několika výzkumných a vývojových programech spolupracuje s vysokými školami.

V souhrnu činností je v zájmu společnosti dosáhnout čestné podnikové kultury a ctít hodnoty seriózního jednání s našimi zákazníky a obchodními partnery dodržování smluvních dohod, nabízet kvalitní výrobky a služby.

Cílem vedení společnosti je tuto politiku a zásady uvádět do denní praxe na každém pracovišti.


  Obory působnosti

  Společnost DUFONEV R.C., a.s. má zapsány následující obory činností a živnosti:

  Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

  Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

  Projektová činnost ve výstavbě

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  • Výroba hnojiv
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poskytování technických služeb

  Silniční motorová doprava

  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

  Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

  Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.


  Jsme členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

  Sídlo společnosti

  Organizační složka SK

  • Starojánska 25
   032 03 Liptovský Ján
   Slovenská republika
  • IČ: 44623810
   DIČ: SK4020144128

  Fakturace

  Kontakty
  Kontakty


  DUFONEV R.C.

  Z nepotřebného potřebné